Menu
EUR
 • Exclusief en Kwalitatief Assortiment
 • Uitstekende Meertalige Klantenservice
 • Gebruiksvriendelijke Internationale Webshop
 • Snelle en Betrouwbare Levering

Algemene voorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden B2B Flowers BV
Opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Sierteeltproducten (VGB) en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam .

I Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van een groothandel (de ‘Verkoper’) op alle overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en een klant (de ‘Koper’) en op de uitvoering van die overeenkomsten. Tenzij de toepassing van de algemene voorwaarden van Koper schriftelijk is overeengekomen, zijn deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. De afwijkende bepalingen hebben voorrang op de Algemene voorwaarden.

II Aanbiedingen / overeenkomst

 1. Alle uitgebrachte aanbiedingen binden de Verkoper niet, tenzij daarin een termijn is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod door Koper wordt aanvaard, kan Verkoper het aanbod niettemin binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Alle door Verkoper gepubliceerde gegevens over het aangeboden product, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, productspecificaties en soortgelijke mededelingen, op de website van Verkoper of waar dan ook, dienen slechts ter indicatie. Er ontstaat geen verplichting aan de zijde van Verkoper en Koper kan er geen rechten aan ontlenen, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat de betreffende producten overeenkomen met de gepubliceerde gegevens.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.
 4. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

III Prijzen

 1. De prijzen zijn af fabriek (EXW) verkopers.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, verpakking, transport, verzekering en eventuele andere kosten. Verkoper zal aan Koper alle verhogingen van de kostprijs in rekening brengen die in eerste instantie door Verkoper worden betaald en/of die Verkoper op grond van een wettelijke regeling aan Koper in rekening moet brengen. Enkel op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de Koper wordt een transportverzekering afgesloten.
 3. De prijzen zijn in euro's, tenzij op de factuur een andere valuta vermeld staat.

IV Levering en levertijd

 1. Eventueel opgegeven levertijden gelden slechts ter indicatie en kunnen in geen geval als wezenlijk worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies dat de Koper lijdt als gevolg van vertragingen na de aangegeven levertijd.
 2. Indien Verkoper (een deel van) een bestelling niet kan uitvoeren, zal hij Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Als de Verkoper de bestelde hoeveelheid niet kan leveren, kan hij een kleinere hoeveelheid leveren of de prestatie uitstellen en/of, in onderling overleg met de Koper, andere producten leveren die vergelijkbaar zijn of dezelfde waarde hebben.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het magazijn of de verwerkingsruimte van de Verkoper of een andere door de Verkoper aangegeven plaats beschouwd als de plaats van levering. Het risico gaat over op de Koper op het moment van levering of, in geval van transport, op het moment dat de producten worden overgedragen aan de vervoerder of de afleverlocatie verlaten om te worden vervoerd, ongeacht of het transport plaatsvindt vanaf de levering. locatie en/of de Koper of Verkoper de transportkosten betaalt.
 4. Levering is uitsluitend gratis indien en voor zover dit is overeengekomen en door de Verkoper in de orderbevestiging is vermeld.
 5. De Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de Koper eerdere leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, indien de Koper anderszins niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of indien de Koper naar het oordeel van Verkoper risico dat hij zijn verplichtingen jegens de Verkoper niet kan nakomen.
 6. Indien Koper de producten niet op de afgesproken tijd en plaats heeft afgenomen, is Koper in verzuim en aansprakelijk voor eventueel kwaliteitsverlies. De bestelde producten zijn tijdens opslag beschikbaar voor de Koper en worden opgeslagen op de rekening van de Koper en op risico van de Koper.
 7. Indien Koper de producten echter niet heeft afgenomen na een beperkte bewaartermijn (die gezien het producttype als redelijk kan worden beschouwd) en indien naar het oordeel van Verkoper het risico van kwaliteitsverlies en/of of bederf van de producten dit vereist om schade te beperken, heeft Verkoper het recht de betreffende producten aan een derde te verkopen.
 8. Niet-nakoming door de Koper ontheft hem niet van zijn verplichting om de volledige prijs te betalen.
 9. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van niet-levering.

V Overmacht

 1. In geval van overmacht kan Verkoper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of de levering uitstellen voor de duur van de overmacht.
 2. 'Overmacht' omvat, maar is niet beperkt tot, omstandigheden zoals burgerlijke onlusten, oorlog, stakingen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand overheidsmaatregelen of dergelijke, ook als deze omstandigheden uitsluitend betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst door ingeschakelde derden zoals een leverancier van Verkoper of een vervoerder.
 3. Van overmacht wordt uitdrukkelijk gesproken als de situatie dat de (hoofd)bank van Verkoper regels hanteert of zal toepassen, die tot gevolg kunnen hebben dat de relatie van Verkoper met deze bank wordt beëindigd of dreigt te worden beëindigd indien de overeenkomst tussen Verkoper en de Koper behouden blijft, zulks naar het oordeel van de Verkoper.

VI Verpakking

 1. De producten worden verpakt op de wijze die gebruikelijk is in de bloemen- en plantengroothandel en op een wijze zoals door Verkoper in overeenstemming met de goede bedrijfspraktijken zal worden bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor niet-herbruikbare verpakkingen kunnen kosten in rekening worden gebracht en deze kunnen niet worden geretourneerd.
 3. Indien de producten worden geleverd in herbruikbare verpakkingen (kartonnen dozen) en/of op duurzaam transportmateriaal (stapelwagens, containers, pallets etc.) zal Koper identiek verpakkingsmateriaal met dezelfde registratie (bijvoorbeeld een chip of label) retourneren ) binnen een week na levering aan Verkoper, ook indien er gebruiksvergoeding in rekening wordt gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien retourzendingen niet tijdig worden verzonden of duurzaam verpakkings- en/of transportmateriaal dat voor langere termijn aan Koper wordt uitgeleend niet binnen een door Verkoper gestelde redelijke termijn wordt geretourneerd, behoudt Verkoper zich het recht voor om a) kosten in rekening te brengen de kosten daarvan komen voor rekening van de Koper en b) eventuele verdere verliezen die de Verkoper in verband hiermee lijdt, zoals extra huurkosten, op de Koper verhalen.
 5. Eventueel aan Verkoper betaalde kosten voor het retourtransport worden separaat aan Koper in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien er borg in rekening wordt gebracht, wordt deze teruggestort nadat het betreffende materiaal in goede staat is geretourneerd.
 6. De Koper zal de Verkoper vergoeden voor de reparatie- of vervangingskosten van herbruikbare en/of duurzame verpakkingen die beschadigd of verloren zijn gegaan, en voor alle verdere schade die de Verkoper in verband hiermee lijdt, zoals extra huurkosten.
 7. In geval van een geschil tussen Verkoper en Koper over openstaande hoeveelheden transportmateriaal prevaleren de administraties van Verkoper.

VII Klachten

 1. Mededeling van klachten over zichtbare gebreken, inclusief hoeveelheden, maten en/of gewicht, dient onmiddellijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst, per fax, telex, e-mail of telefoon door Verkoper te zijn ontvangen. Een telefonische melding dient door de Koper binnen twee dagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden bevestigd. De Koper of ontvanger van de producten dient eventuele zichtbare klachten bij aflevering eveneens op de betreffende vervoersdocumenten aan te tekenen.
 2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen onmiddellijk na ontdekking aan Verkoper te worden gemeld. Indien de klacht niet schriftelijk is ingediend, dient deze binnen 24 uur schriftelijk aan Verkoper te worden bevestigd.
 3. Een klacht dient in ieder geval te bevatten:
 4. Een gedetailleerde en nauwkeurige omschrijving van de gebrek(en), ondersteund door bewijsmateriaal in de vorm van bijvoorbeeld foto's of een deskundigenrapport en;
 5. Een vermelding van eventuele andere feiten waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde producten en de door de Koper afgewezen producten één en dezelfde zijn.
 6. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse de gegrondheid van de klachten te (laten) onderzoeken en/of de geleverde producten terug te nemen, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met het afzien van onderzoek ter plaatse . De producten moeten in de originele verpakking bewaard worden.
 7. Klachten die slechts een deel van de geleverde producten betreffen, geven de Koper niet het recht de gehele levering af te keuren.
 8. Na het verstrijken van de termijnen vermeld in VII.1 en VII.2 wordt de Koper geacht de geleverde producten en de opgemaakte factuur te hebben aanvaard. Verkoper is alsdan niet meer verplicht eventuele claims van Koper in behandeling te nemen.
 9. Indien een door Koper ingediende klacht ongegrond blijkt, zal Koper de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan Verkoper vergoeden.

VIII Aansprakelijkheid

 1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor door de Koper geleden schade, tenzij en voor zover de Koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld vande kant van de Verkoper.
 2. Gebreken betreffende eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die gelden in het land van import geven Koper geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij en voor zover Koper Verkoper van deze eisen op de hoogte heeft gesteld vooraf schriftelijk.
 3. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de Koper. Mocht Verkoper toch een schade moeten vergoeden, dan zal de aansprakelijkheid van Verkoper voor eventuele door Koper geleden schade niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde deel van de producten waarop de aanspraak betrekking heeft.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden en niet geschikt voor intern gebruik. Verkoper wijst erop dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en/of dier. Bovendien kan vocht dat van sommige producten druipt, schade veroorzaken aan materialen waarmee het in contact komt. Koper dient deze waarschuwing aan zijn klanten door te geven en vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder eindgebruikers, ter zake van deze gevolgen.

IX Betaling

 1. Betaling moet online en vooraf worden gedaan
 2. De Koper mag de betaling van de koopprijs niet uitstellen of enig bedrag van de koopprijs aftrekken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
 3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de Koper in verzuim. Verkoper heeft alsdan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die deze ontbinding met zich meebrengt. Indien Koper in verzuim is, is Verkoper gerechtigd een rente van 1,5% op maandbasis of, indien het wettelijke tarief hoger is, het wettelijke tarief, in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de datum van volledige betaling. Indien Koper in verzuim is, heeft Verkoper voorts het recht eventuele als gevolg daarvan geleden koersverliezen in rekening te brengen.
 4. Een Koper gevestigd in een andere EU-lidstaat dan Nederland dient Verkoper op correcte wijze schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn BTW-identificatienummer. Op eerste verzoek van Verkoper zal Verkoper voorts alle gegevens en documenten verstrekken die Verkoper nodig heeft om aan te tonen dat de producten in een andere EU-lidstaat dan Nederland zijn afgeleverd. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken en alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet of gedeeltelijk niet nakomen van deze verplichtingen.
 5. Indien derden opdracht krijgen om achterstallige betalingen te innen, zal de Koper de eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten daarvan aan de Verkoper verantwoorden, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag. onmiddellijk opeisbaar.

X Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle geleverde producten blijft berusten bij de Verkoper totdat de Koper alle bedragen die door de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn of betaalbaar zullen zijn voor door de Verkoper geleverde producten volledig heeft betaald, met inbegrip van betalingen voor eventuele tekortkomingen door de Koper bij de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. De Koper mag de geleverde producten niet verpanden of op enige andere wijze tot zekerheid gebruiken, zolang de eigendom niet is overgegaan. Indien derden op die producten beslag leggen of voornemens zijn daar op andere wijze over te beschikken, dan dient Koper Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 3. Koper dient op eerste verzoek van Verkoper steeds zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitoefening door Verkoper van zijn eigendomsvoorbehoud. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die Verkoper maakt in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en eventuele daarmee samenhangende handelingen, alsmede voor alle daaruit voor Verkoper voortvloeiende directe en indirecte schade.
 4. Met betrekking tot producten bestemd voor export is vanaf het moment van aankomst in het land van bestemming het recht van het land van bestemming van toepassing op de eigendomsrechtelijke gevolgen verbonden aan het eigendomsvoorbehoud. Vanaf dat moment zijn, indien toegestaan onder dat toepasselijke recht, de volgende bepalingen van toepassing in aanvulling op de bepalingen van de punten 1 tot en met 3 hierboven:
 5. In geval van wanprestatie door de Koper heeft de Verkoper het recht om de geleverde producten en de betreffende verpakkings- en transportmaterialen onmiddellijk in bezit te nemen en naar eigen goeddunken over deze te beschikken. Indien de wet dit voorschrijft, betekent dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.
 6. De Koper heeft het recht om de producten te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Hierbij draagt zij alle vorderingen over die zij uit hoofde van dergelijke verkopen tegen derden verkrijgt. De Verkoper erkent hierbij deze overdracht en behoudt zich de nacht voor om dergelijke claims in te dienen zodra de Koper zijn verplichtingen niet nakomt.betalingsverplichtingen.
 7. De Koper mag de producten verwerken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, ongeacht of de producten al dan niet gemengd zijn met andere producten die niet door de Verkoper geleverd zijn. De Verkoper verkrijgt mede-eigendom van de nieuwe goederen, in de mate waarin de Verkoper producten uit een deel van die nieuwe goederen produceert, waarvan de eigendom, mocht dit gebeuren, op dat moment door de Koper wordt overgedragen aan de Verkoper, die dit aanvaardt. overbrengen.
 8. Indien Verkoper op grond van de wet verplicht is om op verzoek een deel van de bedongen zekerheid af te geven (indien de zekerheid de waarde van eventuele openstaande vorderingen met een bepaald percentage overschrijdt), zal hij dit doen zodra Koper daarom verzoekt en indien hij blijkt ook uit de boekhouding van de Verkoper.

XI Speciale garanties van koper tot verkoper

 1. B) Nationale en internationale anticorruptiewetgeving
 2. De Koper garandeert:
 3. Dat het te allen tijde voldoet en zal blijven voldoen aan de anticorruptieregels van elke relevante provincie die van toepassing zijn op de uitvoering van de gesloten overeenkomst (‘’Anticorruptiewetgeving’’),
 1. Dat zij een strikt verbod hanteert met betrekking tot elk aanbod aan en elke aanvaarding door werknemers of leden van de Raad van Bestuur van de Koper van goederen of diensten met een geldelijke waarde, zoals geschenken, reizen, entertainment of wat dan ook, voor zover kennelijk bedoeld als prikkel om op een bepaalde manier te handelen in verband met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan.
 2. Dat het niets direct of indirect zal aanbieden, beloven of geven aan een politieke partij, campagne, overheidsinstantie, functionaris of openbare instellingen, staatsbedrijven, organisaties, internationale instellingen, enz. van hun werknemers, met de met als doel het verkrijgen of behouden van oneigenlijk voordeel in verband met de overeenkomst of de Verkoper.
 3. In verband met de overeenkomst tot uitvoering daarvan of de Verkoper, dat zij niets zal aanbieden, beloven of geven aan of aanvaarden van een zakelijke klant, tenzij daar een redelijke grond voor is en het redelijk is om dit te doen in het kader van de dagelijkse gang van zaken en voldoet bovendien aan de lokale wetgeving.
 4. Dat zij Verkoper onverwijld op de hoogte zal stellen indien Koper in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis neemt van een situatie die mogelijk in strijd is met de Anticorruptiewetgeving.
 5. Indien Koper zijn verplichtingen uit dit artikel niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten. of de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is niet verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Koper te vergoeden, terwijl Koper volledig aansprakelijk is voor alle schade die aan de zijde van Verkoper mocht ontstaan als gevolg van het niet naleven door Koper van dit artikel.

XII Gegevensbescherming

 1. Verkoper is gerechtigd identificatiegegevens en gegevens met betrekking tot de betaling en het betaalgedrag van Koper ter beschikking te stellen van Floridata, een samenwerkingsverband van groothandels in de sierteeltsector.
 2. De gegevens genoemd in XI.1 worden door Mollie Payments verwerkt in een databank om inzicht te krijgen in de markten waarop de betreffende groothandels hun sierteeltproducten verkopen enerzijds en het betaalgedrag van individuele kopers anderzijds .
 3. De gegevens over de verkoop van sierteeltproducten worden verwerkt in geaggregeerde cijfers waaruit geen persoonsgegevens kunnen worden afgeleid. Deze gegevens worden van tijd tot tijd gepubliceerd door Mollie Payments of via derden.
 4. De gegevens over het betaalgedrag van individuele kopers worden verwerkt om het debiteurenrisico in te schatten. Mogelijk kunnen hieruit persoonlijke gegevens worden afgeleid. De gegevens over het betaalgedrag worden door Mollie alleen gedeeld op speciaal verzoek en op voorwaarde dat het verzoek afkomstig is van een groothandel die deelneemt aan Mollie Payments en mits dit dient om zijn eigen debiteurenrisico te beperken.

XIII Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Koper kan vorderingen ter zake van of voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter in het gebied waar Verkoper gevestigd is. Verkoper kan dergelijke vorderingen voorleggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar Verkoper statutair gevestigd is, dan wel aan de Nederlandse rechter in het gebied waar Koper statutair gevestigd is.
 3. In strijd met de bepalingen van XII. 2, kunnen de Verkoper en de Koper overeenkomen om elk geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht dat handelt volgens de Regels vanf het Nederlands Arbitrage Instituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend zal worden aanvaard.

XIV Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht blijken met enige dwingende rechtsregel, zal dat onderdeel of die bepaling geacht worden niet te zijn overeengekomen en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijft binden. Partijen zullen dan handelen alsof zij, indien zij van de ongeldigheid van de bepaling op de hoogte waren geweest, akkoord zijn gegaan met een geldige bepaling die overeenkomt met de bedoelingen van de ongeldige bepaling, of met een bepaling die die bedoelingen het dichtst benadert.Voorhout, december 2023

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »